הרשמה ליום מירוץ סבב שני עם יום אימון ב-30.12.21

אנא מלאו את הטופס הבא במלואו ובדיוק.

שגיאה במילוי הטופס עלולה להביא לאי קבלת ביטוח מהרשות לנהיגה ספורטיבית.

 • ההרשמה היא ליום מירוץ ואימון בעלות 400 ש”ח שהתקיימו בתאריך 30.12.21
 • אם אינך מעוניין להירשם למירוץ אנא הירשם ליום מסלול דרך התפריט: לרכישה והרשמה ליום מסלול.


  אני מצהיר, מסכים ומאשר כדלקמן:
  1. בכוונתי לבצע פעילות מוטורית (נהיגה ו/או רכיבה) וזאת מרצוני החופשי כחלק מפעילות בגוטליב סוכנויות (להלן: גוטליב סוכניות / "טארק ג'נקיז")
  2. אני מתחייב לנהוג בהתאם לחוקי מדינת ישראל
  3. ידוע לי כי הדרכות נהיגה וכל פעילות מוטורית תחת גוטליב סוכנויות יכולות, ועלולות לגרום לנזק גופני, פציעה,נכות וחו"ח מוות.
  4. כמו כן ברור לי כי נזק רכוש לרכבי ו/או כלי ממוני אחר שאעשה בו שימוש בפעילות החברה אפשרי ואף סביר,אני מסיר את כל האחריות מגוטליב סוכנויות בעליו עובדיו או נציג מטעמו במקרה של נזק כאמור. למען הסר ספק אבהיר כי אני האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לי או לרכבי או לצד שלישי אחר שנגרמו מפעולו או מחדל שביצעתי במסגרת הפעילות , בהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות הישירות והעקיפות לכל נזקף לגוף ולרכוש אשר יגרם לי או לאדם אחר כתוצאה מפעילות בפארק ההדרכה.
  5. אני מצהיר כי אני כשיר בריאותית ונפשית לקיים פעילות בחברת גוטליב סוכנויות ואני מתחייב להודיע, באופן מיידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך שהותי בפעילות ,אשר יהיה בה כדי להשפיע על פעילותי.
  6. אני מצהיר כי אינני מצוי תחת השפעת אלכוהול, סמים, או השפעה מפריעה אחרת, וכי לא אשתתף בפעילות כלשהי של גוטליב סוכנויות תחת ההשפעה כאמור ולחילופין אם לא אהיה כשיר לחלוטין לבצעה כמו כן לא אצרוך אלכוהול או סמים בשטחי הפארק המוטורי.
  7. אני מתחייב לפעול לפי כל הוראות הבטיחות וההנחיות של עובדי מנהלי גוטליב סוכנויות , באי כוחם, נציגיהם, וכל גורם אחראי צד ג' אשר אחראי על פעילות שאני עומד לקיים.
  8. אני מצהיר כי אני בעל פוליסת ביטוח אישי מתאימה לפעילות בפארק ההדרכה וחילופין ידיוע לי כי סוג הפעילות בפארק מחייב פוליסת ביטוח אישי מתאימה ואני האחראי הבלעדי לרכישת פוליסה מתאימה כאמור.
  9. הריני משחרר בזאת מכל אחריות את "גוטליב סוכנויות" ובכלל זאת את מארגניה, עובדיה משכיר המסלול או מי מטעמם, את המפרסמים, ואת נותני החסות לגוטליב סוכנויות (כל אלו יקראו להלן, במאוחד "עובדי גוטליב סוכנויות") מכל אחריות או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות אשר ניתנו לי במהלך פעילותי בפעילות
  10. הנני מוותר, ויתור מלא, סופי ומוחלט , על כל טענה, זכות או תביעה מכל סוג שהוא כלפי אנשי גוטליב סוכנויות ובאי כוחו בגין כל נזק שיגרם לי או שאגרם לצד שלישי כתוצאה מפעילותי בגוטליב סוכנויות ו/או בקשר אליה.
  11. הנני מתחייב בזאת לשפות את אנשי גוטליב סוכנויות או מי מהם בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר יגררם לי או אשר אגרום לצד ג', לראות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד לרבות בגין תביעות מוטבים ןחבעות של מוסדות רפואיים שונים, ואזת בתוך 7 ימים, לכל היותר מיום הדרישה הראשונה ע"י גוטליב סוכנויות או מי מטעמם
  12. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לפעילות גוטליב סוכנויות וכי אלמלא התחייבותיותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו גוטליב סוכנויות מאפשרים לי להשתת, בפעילות בו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.
  13. אני יודע כי לפני, במהלך ואחרי פעילות בפארק ייתכן ואנשי גוטליב סוכנויות יצלמו אותי או את רכבי. אני מסכים כי אנשי גוטליב סוכנויות יוכלו לעשות שימוש בכל תצלום בשטחי הפעילות לכל מטרה, לרבות יחסי ציבור, פרסום, שיווק ו/או כל פעילות מסחרית אחרת לצרכי המסלול.

  0
   0
   העגלה שלך
   העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   דילוג לתוכן